Կառավարություն

Նախարարություններ

Անահիտ Անդրանիկի Հակոբյան

Անահիտ
Անդրանիկի
Հակոբյան

ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար


Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն

Կ Ա Ն Ո Ն Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ,
ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
1. Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը (այսուհետ` նախարարություն) գործադիր իշխանության հանրապետական մարմին է, որը մշակում և իրականացնում է կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի բնագավառներում Արցախի Հանրապետության կառավարության քաղաքականությունը:
2. Նախարարությունը ստեղծվում, վերակազմակերպվում և լուծարվում է Արցախի Հանրապետության Նախագահի հրամանագրով:
3. Նախարարության լիազորությունները սահմանվում են Արցախի Հանրապետության Սահմանադրությամբ, օրենքներով, Արցախի Հանրապետության Նախագահի հրամանագրերով, կարգադրություններով, Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշումներով, ինչպես նաև Արցախի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով:
4. Նախարարությունն իր գործունեությունն իրականացնում է Արցախի Հանրապետության օրենսդրությանը, Արցախի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերին և այլ իրավական ակտերին համապատասխան:
5. Նախարարության անվանումն է`
1) հայերեն՝ Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն.
2) ռուսերեն` Министерство образования, науки, культуры и спорта Республики Арцах.
3) անգլերեն` Ministry of Education, Science, Culture and Sport of the Republic of Artsakh:
6. Նախարարությունն ունի Արցախի Հանրապետության զինանշանի պատկերով և իր անվանմամբ հայերեն կլոր կնիք, ձևաթղթեր, խորհրդանիշ և անհատականացման այլ միջոցներ: Նախարարությունը կարող է ունենալ Արցախի Հանրապետության զինանշանի պատկերով իր անվանմամբ հայերեն և այլ լեզվով կլոր կնիք, ձևաթղթեր, խորհրդանիշ և անհատականացման այլ միջոցներ:
7. Նախարարության համակարգը կազմված է նախարարից, նախարարի տեղակալներից, խորհրդականներից, մամուլի քարտուղարից, օգնականներից, ռեֆերենտներից, նախարարության աշխատակազմից, ինչպես նաև նախարարության ենթակայությանը հանձնված պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններից:
8. Նախարարության նպատակները և խնդիրներն են`
1) բնակչության հոգևոր և մտավոր ներուժի ազգային և համամարդկային արժեքների պահպանման ու զարգացման ամրապնդումը, կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի զարգացման միասնական պետական քաղաքականության ռազմավարության մշակումը և դրա կենսագործման նկատմամբ վերահսկողությունը.
2) կրթության բնագավառի հենքը հանդիսացող ազգային դպրոցի գլխավոր նպատակի ապահովումը՝ մասնագիտական պատշաճ պատրաստվածություն ունեցող և համակողմանիորեն զարգացած, հայրենասիրության, պետականության և մարդասիրության ոգով դաստիարակված անձի ձևավորումը.
3) կրթության, գիտության, մշակույթի, ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բնագավառների պահպանման և զարգացման ապահովումը՝ որպես տնտեսության զարգացման, երկրի անվտանգության ապահովման և հասարակական առաջընթացի բացառիկ կարևոր գործոն.
4 կրթության, գիտության, մշակույթի, ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բնագավառների մասնագետների պատրաստումը և նրանց վերապատրաստման աշխատանքների կազմակերպումը.
5) կրթության, գիտության, մշակույթի, ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի զարգացման հեռանկարային ու նպատակային, ինչպես նաև միջպետական համագործակցության շրջանակներում գիտատեխնիկական ծրագրերի մշակումը և դրանց իրագործումը.
6) պետական կրթական չափորոշիչների՝ կրթական ծրագրերի համապատասխանության ապահովումը.
7) մատաղ սերնդի ֆիզիկական ու հոգևոր, ինչպես նաև մասնագիտական ու մտավոր զարգացման համար բարենպաստ պայմանների ու հնարավորությունների ապահովումը և հաշմանդամների համար սպորտով զբաղվելու նպաստավոր պայմանների ստեղծումը.
8) ուսումնական հաստատությունների, մարզական կառույցների ուսումնամեթոդական և ուսումնանյութական ապահովվածությանը նպաստելը.
9) կրթության, գիտության, մշակույթի, ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի համակարգերի գործունեության որակի ու արդյունավետության գնահատումը, «Լեզվի մասին» օրենքի պահանջների կատարումը.
10) ուսումնական, գիտական հաստատություններում, մշակութային և մարզական կառույցներում Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի, ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բնագավառների օրենսդրության նկատմամբ վերահսկողությունը և պետական քաղաքականության սկզբունքների պահպանումը.
11) կրթագիտական, մշակութային, հոգևոր և ազգային փոքրամասնությունների ոլորտների վերաբերյալ Արցախի Հանրապետության իրավական ակտերի նախագծերի մշակմանն ու նշված ուղղություններով Արցախի Հանրապետության պետական քաղաքականության ձևավորմանը մասնակցելը.
12) կրթագիտական, մշակութային ու մարզական համակարգերի տեղեկատվական ապահովումը, ուսումնական և մեթոդական միջոցների ստեղծումը, նորմատիվ փաստաթղթերի ընդունումը.
13) հասարակության համաչափ զարգացման պահանջներին և միջազգային չափանիշներին համապատասխան որակյալ մասնագետների պատրաստումը, նախարարության հաստատությունների դասախոսական ու մանկավարժական կադրերի ապահովումը.
14) ռազմահայրենասիրական գաղափարախոսության ձևավորման, պահպանման, հայրենիքին անմնացորդ նվիրվածության և հավատարմության, քաղաքացիական պարտքի պատրաստակամության սերմանումը, հայրենիքի շահերի պաշտպանությունը, ազգային արժեքների պահպանումը.
15) ինքնագործ և պրոֆեսիոնալ հայկական ազգային արվեստի հիմնական ուղղությունների սահմանումը, կատարելագործելով մշակութային գործունեության բովանդակությունը, ձևերն ու եղանակները, բնակչության հանգիստը ժամանակի պահանջներին համապատասխան կազմակերպելու, նրան ինքնագործ գեղարվեստական ստեղծագործությանը հաղորդակցելու նպատակով.
16) փոխշահավետ պայմաններով մշակութային կապերի զարգացումը, ինչպես նաև համագործակցությունը այլ երկրների և տարբեր միջազգային մշակութային կազմակերպությունների հետ.
17) մշակութային նոր արժեքների ստեղծմանը նպաստելը.
18) մշակութային արժեքներին հաղորդակցվելու և մշակութային ծառայություններից օգտվելու մատչելիության ապահովումը.
19) Արցախի Հանրապետությունից դուրս գտնվող արցախյան մշակութային արժեքների պահպանությանը նպաստելը միջազգային նորմերի շրջանակներում.
20) հայ ժողովրդի հոգևոր ու մտավոր ներուժի ամրապնդման, մշակութային արժեքների ու հուշարձանների պահպանության և արվեստի ոլորտում միասնական պետական քաղաքականության իրականացումը.
21) հուշարձանների պահպանության և օգտագործման բնագավառի իրավական հիմքերի սահմանումը.
22) հուշարձանների պահպանության և օգտագործման բնագավառում պետական քաղաքականության իրականացումը և դրա կենսագործման նկատմամբ վերահսկողությունը.
23) հուշարձանների պետական հաշվառման, պահպանության, ուսումնասիրման, ամրակայման, նորոգման, վերականգնման և օգտագործման հարցերի կանոնակարգման սկզբունքների սահմանումը.
24) հուշարձանների պահպանության և օգտագործման բնագավառում պետական կառավարման, տեղական ինքնակառավարման մարմինների, իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց իրավասությունների սահմանումը.
25) հուշարձանների` որպես անշարժ գույքի հատուկ տեսակի նկատմամբ սեփականության, տնօրինման և օգտագործման առանձնահատկությունների սահմանումը.
26) երիտասարդության ինքնիրացման, սոցիալական և տնտեսական կայացման երաշխիքների ու զարգացման բարենպաստ պայմանների ապահովումը.
27) երիտասարդության շրջանում ազգային արժեքային կողմնորոշման ամրապնդումը, առողջ ապրելակերպի, հոգևոր-մշակութային, ռազմահայրենասիրական դաստիարակության խթանումը.
28) Արցախի Հանրապետության հասարակական-քաղաքական կյանքում երիտասարդության ակտիվության խթանումը.
29) երիտասարդության շրջանում ռազմահայրենասիրության դաստիարակության և համամարդկային արժեքների պահպանման պայմանների ապահովումը.
30) ֆիզկուլտուրային և մարզական հանրապետական միջոցառումների անցկացումը.
31) Արցախի Հանրապետությունում տարբեր մարզաձևերի ազգային ֆեդերացիաների գործունեությանն աջակցելը:

 

 

 

Կայք`
http://www.edu.nkr.am